Algemene voorwaarden Sunday Market

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle te sluiten overeenkomsten met VOF Sunday Market, handelend onder de naam Sunday Market, hierna te noemen Sunday Market, de Market of de organisatie.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend, indien schriftelijk bevestigd door de organisatie.

Definities:

De Sunday Market: Art, Fashion en Design markt.
Het terrein: Het terrein waar de Sunday Market plaats vindt.

Aanmelding:

• Deelname aan de Sunday Market geschiedt uitsluitend op uitnodiging.
• De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers per Market te selecteren.
• De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers te weigeren die zonder toestemming of uitnodiging boeken.
• Enig recht op een plaats wordt pas verkregen nadat betaling is geschied en bevestiging is verkregen.
• Op het inschrijfformulier kunnen specifieke wensen worden aangegeven. De organisatie doet haar uiterste best om hier rekening mee te houden, maar kan niet garanderen dat de betreffende wens wordt ingewilligd, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.
• Indien de deelnemer zich voor meerdere Sunday Markets inschrijft bekijkt de organisatie per market of deelname mogelijk is. Inschrijving geeft geen recht op deelname.

Annulering:

• Annulering dient schriftelijk en gedateerd te gebeuren.
• Annuleren is gratis tot vijftien werkdagen voor aanvang van de Sunday Market.
• Annulering later dan vijftien werkdagen voor aanvang van de Sunday Market: 100% van de reserveringswaarde.

Betaling:

• Betaling dient bancair te geschieden.
• Indien betaling niet is ontvangen binnen de aangegeven betalingstermijn kan deelname komen te vervallen.
• Na akkoord van de organisatie, mag er een kraam worden gedeeld. Het aanbrengen van partners is op eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer evenals het verrekenen van de kosten.
• Voor een tweede kraam betaalt de deelnemer het volledige Sunday Market tarief.
• Indien de deelnemer geen gebruik wenst te maken van een kraam dient evengoed het volledige tarief voldaan te worden.
• De organisatie is niet verplicht betaling te retourneren bij onvrede van de deelnemer, tenzij zulks redelijkerwijs verwacht kan worden.

Stroom:

• De organisatie levert alleen stroom, mits dit puur noodzakelijk is voor de verkoop van de waar. Indien u stroom nodig heeft bent u zelf verantwoordelijk voor een haspel en geschikte stekkers.
• Stroom zal alleen beschikbaar zijn na opgave van de hoeveelheid benodigde stroom (aangegeven in watt) en betaling ervan.
• Opgave van stroombenodigdheden dient een week voor aanvang van de Market schriftelijk te zijn doorgegeven aan de organisatie.

Aankomst en laden en lossen:

• Houdt u aan de opbouw- en afbouwshift en de route die u door de organisatie gegeven is.
• Auto’s mogen alleen op het terrein staan om te laden en te lossen. De tijd hiervoor bedraagt maximaal een half uur.
• Het terrein dient na aanvang/afsluiting van de Market vrij te zijn van gemotoriseerd verkeer. Uitzondering vormen diegene die daarvoor een ontheffing hebben aangevraagd.
• Bij aankomst op het terrein wordt u door de organisatie de route naar uw kraam gewezen. Deelnemers dienen deze instructies op te volgen.
• Het is niet mogelijk uw auto op het terrein te parkeren.
• Men dient stapvoets door het park te rijden.

Tijdens het inrichten van de kraam:

• Deelnemers dienen de doorgaande route zoveel mogelijk vrij van auto’s te houden en ervoor te zorgen dat de lostijd zo kort mogelijk is.
• Het product waarmee de deelnemer zich inschrijft is gelijk aan het artikel dat op de Sunday Market wordt aangeboden. Dit om een goed gesorteerd Sunday Market aanbod te behouden.
• Er mag geen schade worden toegebracht aan de kramen en groenvoorzieningen op het terrein. Gebruik van spijkers en dergelijke is niet toegestaan, wel gebruik van touw etc.
• Het is niet toegestaan uw kraam verder uit te breiden zonder toestemming van de organisatie.

Gebruik van de kraam:

• Indien een deelnemer een half uur na aanvangstijd van de Market niet is verschenen dan vervalt de kraam aan de organisatie.
• Het is niet toegestaan om de kraam door te verkopen, te verhuren of te verpachten aan andere partijen.
• Deelnemers dienen zich te houden aan de toegewezen kraam. Er mag geruild worden maar dit dient in onderlinge overeenstemming met overige deelnemers te geschieden.
• De stand of kraam mag niet worden verplaatst; er dient immer minimaal 3,5 meter doorrijbreedte te worden vrijgehouden als calamiteitenroute.

Tijdens de Sunday Market:

• Indien een deelnemer zodanige hinder of last veroorzaakt c.q. oplevert of kan opleveren dat een goede uitvoering van de Market wordt bemoeilijkt, kan deze door de organisatie van (voortzetting) van de Market worden uitgesloten zonder restitutie van reeds betaalde gelden.
• Alle uit hinder en uitsluiting van de deelnemer voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer, indien en voorzover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. De organisatie houdt zich het recht voor eventuele schade veroorzaakt door de deelnemer te verhalen op de deelnemer.
• In geval van bakken of braden dient de deelnemer in het bezit te zijn van een draagbaar blustoestel. Het blustoestel moet op een direct bereikbare plaats zijn aangebracht en voor onmiddellijk gebruik gereed zijn. Het blustoestel moet ten minste een keer per jaar door een deskundige op de goede werking worden gecontroleerd.
• Wanneer de aard van de werkzaamheden het noodzakelijk maakt om onverpakte levensmiddelen met de handen aan te raken, moet er een voorziening aanwezig zijn om de handen goed te kunnen wassen. Dit kan onder meer door het installeren van een jerrycan met een kraantje, zeep en papieren handdoekjes.
• Gebruik van LPG anders dan t.b.v. voortstuwing van een motortuig is ten strengste verboden.
• De deelnemer is zelfverantwoordelijk voor het bieden van kwaliteit. In het geval dat etenswaar wordt aangeboden moeten de eisen van het Warenwetbesluit Hygiëne van levensmiddelen (uitwerking in de Hygiënecode voor de Horeca), het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, de Verordening (EG) 852/2004 en de Drank- en Horecawet in acht worden genomen. Wij verwijzen met name naar de voorschriften van de Keuringsdienst van Waren en de Hygiënecode Ambulante Handel.
• Verkoop van alcohol is niet toegestaan, tenzij goedkeuring van de organisatie is verkregen, men voldoet aan de voorwaarden gesteld in bovengenoemde regelingen en men in bezit is van een sociale hygiëne diploma.
• In het geval dat men in de binnenruimte een automobiel neerzet, mag de tank niet meer dan 1 liter diesel of benzine bevatten.
• Het is niet toegestaan om zonder toestemming voor afloop van de Sunday Market de kramen te ontruimen.
• Het is niet toegestaan de doorgangsroute te belemmeren. De doorgangsroute dient minimaal 3,5 meter breed te zijn.

Na afloop van de Sunday Market:

• Vanaf het eindtijdstip van de Market kunnen deelnemers het park per auto weer bereiken om te laden.
• Laat geen rommel achter. Neem je vuilnis mee naar huis. 
• Houd rekening met collega’s en bezoekers wanneer de auto wordt opgehaald.
• Het is niet toegestaan de doorrijroutes te blokkeren.
• Uiterlijk een uur na afloop van de Sunday Market dienen de kramen leeg te zijn.

Corona:

Bij algehele afgelasting van de markt in verband met het Coronavirus, zal de organisatie een Coronavoucher aanbieden, die in heel 2022 en 2023 in te zetten is op een datum naar keuze - dit komt neer op 100% retour). Deelnemers wordt verzocht zich aan de Coronamaatregelen te houden. Deze maatregelen kunnen steeds wijzigen. Wij verwijzen naar de maatregelen van het RIVM en het kabinet. Bij niet-naleving van de Coronamaatregelen, kan het zijn dat de organisatie tot schorsing van deelname overgaat. De organisatie kan bepalen dat de toegang tot de markt gereguleerd dient te worden, bijv. door middel van het plaatsen van hekken. Het is niet toegestaan deze te verwijderen of verplaatsen.

Overige:

• De organisatie bepaalt de datum, het tijdstip en de locatie van de Sunday Market.
• De organisatie behoudt zich het recht voor om per Market de locatie binnen het terrein te wijzigen.
• De organisatie spant zich in overige verzoeken van deelnemers in te willigen maar kan niet ten alle tijden instaan voor de realisatie ervan.
• De organisatie behoudt het recht om deelname te weigeren.
• De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade. De deelnemer neemt op eigen risico deel aan de Sunday Market. Daarnaast kan de organisatie niet aansprakelijk worden gesteld voor omzetderving door slechte weersomstandigheden of afgelastingen van hogerhand.
• De deelnemer zelf is verantwoordelijk voorzieningen te treffen in geval van slecht weer.
• Er mag geen schade worden toegebracht aan de kramen, gebouwen en groenvoorzieningen op het terrein.
• De organisatie is verantwoordelijk voor de relevante vergunningen.
• De organisatie levert stands bestaande uit kramen met een plank en een dak en/of tafels en/of vrije ruimte. De afmetingen worden van tevoren gecommuniceerd naar de deelnemers. De organisatie behoudt zich het recht voor de afmetingen per Market te wijzigen, mits dit van tevoren aan de deelnemers te kennen is gegeven.
• Bij algehele afgelasting van de markt wegens onvoorziene omstandigheden ontvangt de deelnemer een voucher die de deelnemer kan inzetten bij een Market naar keuze en blijft 2 jaar geldig.
• De organisatie is niet aansprakelijk voor mankementen in de aangeboden waar. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het bieden van kwaliteit van de verkoopwaar.
• De organisatie is niet aansprakelijk voor enigerlei schade of letsel van deelnemers en bezoekers, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld aan de kant van de organisatie.
• De organisatie is niet aansprakelijk voor schade geleden door deelnemers als gevolg van vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke overmachtsituatie ook.
• De organisatie is niet aansprakelijk voor handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan organisatie en die krachtens de Nederlandse wet of de in maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de organisatie kunnen worden toegerekend. • Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien beslist de organisatie.